نماد اعتماد

 

 

          29_2.jpg

 


 

                 No.23

 

                 No.22


 

                No.21


 

                No.20

                  No.19


                 No.18


 

                 No.17

                No.16

                No.15

                No.14

               No.13

 

               No.12 

 

               No.11       

 

              No.10    

 

               No.09       

 

                No.08 

 

               No.07

 

               No.06

 

 

                No.05

 

               No.04

 

New Content


 • بخش : پژوهش
  » ارتباط رفتارهای حمایتی ـ استقلالی مربیان، با تعهد ورزشیِ بازیکنان نخبة هندبال زنان و نقش میانجی¬گرایانة نیازهای روانی و انگیزش خودمختاری بيشتر..

 • بخش : پژوهش
  » تأثیر آموزش سرمایة روانی با استفاده از مدل مداخله¬ای لوتانز، بر سرمایة روانی کارشناسان شاغل در یک شرکت صنعتی بيشتر..

 • بخش : پژوهش
  » رابطة بین متغیرهای انگیزشیِ هدف¬گذاری، عدالت سازمانی، کنترل شغلی، خودکارآمدی شغلی، و خودتنظیمی، با التزام¬کاری کارکنان یک سازمان صنعتی بيشتر..

 • بخش : پژوهش
  » تأثير درمان گروهي فعال­ سازي رفتار بر علائم افسردگي و نگرش­هاي ناکارآمد بيشتر..

 • بخش : پژوهش
  » خصوصیات روانسنجی پرسشنامة حساسیت به طرد در دانشجویان بيشتر..

 • بخش : پژوهش
  » روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامة باورهای اساسی بيشتر..

Ads

انتشارات نیوند
نشر نیوند
 
 

قابل توجه همکاران گرامی

بـدین وسیـله بـه استـحضـار می رساند که دست اندر کاران نشریه پژوهشهای روانشناختی موفق به اخذ مجوز نشر کتاب با نام نـشـر نـیونـد شده اند. همکاران محترمی که در صدد چــاپ کـتـاب در زمیـنـه روانشناسی، روان پزشکی، علوم تربیتی، و نظایر اینها هستند در صورت تمایل می توانند با نشریه پژوهشهای روان شناختی تماس بگیرند.


تلفن: 88923561 

 

مرکز جامع توان بخشی ذهنی رشد

 

ویژه کودکان کم توان ذهنی

 

با امتیاز سازمان بهزیستی کشور

 

(سال تأسیس 1365)

برخی ازخدمات آموزشی مرکز توان بخشی رشد، به شرح زیر است:

گفتار درمانی              

تست هوش 

کار درمانی             

مشاوره روان شناسی

آموزش استثنایی  

موسیقی درمانی

نشانی: تهران، خیابان ازگل، خیابان توانبخشی، گلستان دوم، پلاک 10

تلفن و فاکس: 22444220

http://www.roshdrc.org

 

 


 

Psychological Research is a bilingual (Persian - English) journal published biannually. Psychological Research publishes original articles in psychology, psychiatry, and education. It also contains reports on scientific gatherings, news about related fields, clinical research digest, book reviews, and thesis and dissertation abstracts.